We hebben je ❤ nodig!

Privacystatement

Dit Privacystatement is in werking getreden op 25 mei 2018.

Stichting Fokus Exploitatie (hierna te noemen Fokus) is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, cliënten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Fokus houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

Verwerkingen
Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

Voor welke doeleinden gebruikt Fokus uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met een cliënt;
 • de registratie van een potentiele cliënt inclusief toetsing aan de toetsingsvereisten;
 • het toezenden van informatie over onze dienstverlening;
 • het voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van personeels- en salarisadministratie en externe verantwoording;
 • opsporing van strafbare feiten en het voorkomen en bestrijden van fraude;
 • het optimaal laten verlopen van uw reacties via online invulformulieren op de website van Fokus.

Fokus verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Fokus kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doeleinden. Met deze derden heeft Fokus verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Fokus voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Functionaris Gegevensbescherming
Fokus heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Bewaartermijnen
Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Persoonsgegevens worden na afloop van de bewaartermijn vernietigd.

Beveiliging persoonsgegevens
Fokus gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Fokus streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, registreren wij deze te allen tijde. Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens stellen wij deze hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zullen wij u hierover informeren.

Mocht u een mogelijk datalek constateren, informeer ons dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur. U kunt dit doen door een formulier in te vullen en te verzenden. U kunt het formulier openen door hier te klikken.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Fokus onder bijsluiting van een kopie geldig legitimatiebewijs. Binnen één maand wordt u, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Externe links
De website van Fokus kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Cookies
Voor de meting van webstatistieken verzamelt Fokus anonieme gegevens over het gebruik van de website van Fokus. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Fokus haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Fokus maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Fokus gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit zelf in uw eigen browser instellen.

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven
Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt Fokus om uw persoonsgegevens. Als u geen commerciële informatie over de producten en diensten van Fokus wilt ontvangen of u wilt zich afmelden voor de nieuwsbrief dan kunt u dit aangeven middels een e-mail naar communicatie@fokuswonen.nl.

Wijziging Privacy Statement
Fokus kan dit Privacy Statement wijzigen. Fokus zal u middels een bericht in de nieuwsbrief hierover informeren.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van dit Privacy Statement, wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een klacht heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Stichting Fokus Exploitatie, t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 6124, 9702 HC GRONINGEN onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar FG@fokuswonen.nl.

×